ค้นหา

 การศึกษาและพัฒนาการผลิตน้ำส้มไม้ เพื่อใช้ในการเกษตรและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์
รหัส : 04191834
โครงการ : การศึกษาและพัฒนาการผลิตน้ำส้มไม้ เพื่อใช้ในการเกษตรและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์
Project : Study and Development on Wood Vinegar Production for Agriculture Utilization and Improvement Farmers Career in Uttaradit.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 225,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาและพัฒนาการผลิตน้ำส้มไม้จากเตาต้นแบบ (อิวาเตะ) ศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพของน้ำส้มไม้ในการเกษตร จากนั้นทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำส้มควันไม้ เพื่อใช้ในการเกษตรและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรที่ประสบภัยในตำบลแม่พลู อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

อุดมพร แพ่งนคร

วิจิตร อุดอ้าย

สมบัติ ชื่นชูกลิ่น
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th