ค้นหา

 การคัดเลือกและผลิตจุลินทรีย์น้ำเค็ม Schizochytrium sp. เพื่อใช้เป็นแหล่ง DHA สำหรับเพาะเลี้ยงกุ้ง
รหัส : 04191814
โครงการ : การคัดเลือกและผลิตจุลินทรีย์น้ำเค็ม Schizochytrium sp. เพื่อใช้เป็นแหล่ง DHA สำหรับเพาะเลี้ยงกุ้ง
Project : Selection and Production of a Marine Microorganism, Schizochytrium sp., as DHA Source for Cultivation of Shrimp Larvae.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 308,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อคัดแยกจุลินทรีย์น้ำเค็ม Schizochytrium Sp. จากธรรมชาติ
  2. เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญและการสังเคราะห์กรดไขมัน DHA ของจุลินทรีย์น้ำเค็ม Schizochytrium sp.
  3. เพื่อผลิตจุลินทรีย์น้ำเค็ม Schizochytrium sp. ในการเพาะเลี้ยงลูกกุ้งในระดับห้องปฏิบัติการ และระดับฟาร์ม
นักวิจัย :

วิเชียร ยงมานิตชัย

นนทวิทย์ อารีชน

สาวิตรี ลิ่มทอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th