ค้นหา

 การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน โดยการหมักแบบกะ แบบกะซ้ำ และแบบต่อเนื่อง
รหัส : 04191795
โครงการ : การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน โดยการหมักแบบกะ แบบกะซ้ำ และแบบต่อเนื่อง
Project : Development Ethanol Production Process from Sweet Stem Sorghum Juice in Batch, Repeated-Batch and Continuous Fermentation.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 139,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคโนโลยี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน โดยกระบวนการหมัก 3 แบบ คือกระบวนการหมักแบบกะ แบบกะซ้ำ และแบบต่อเนื่องในการผลิตเอทานอล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลให้ได้สูงสุด
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน โดยกระบวนการหมักแบบกะ แบบกะซ้ำ และแบบต่อเนื่อง ในระดับฟลาสก์ และในถังหมัก
  2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอล โดยกระบวนหมักแบบกะซ้ำ และแบบต่อเนื่อง ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการผลิตเอทานอลในระดับที่ใหญ่ขึ้น
นักวิจัย :

ลักขณา เหล่าไพบูลย์

ประสิทธิ์ ใจศิล

พัฒนา เหล่าไพบูลย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th