ค้นหา

 การศึกษาเบื้องต้นของผลกระทบของ BTEX และ MTBE ต่อสุขภาพพนักงาน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
รหัส : 02000250
โครงการ : การศึกษาเบื้องต้นของผลกระทบของ BTEX และ MTBE ต่อสุขภาพพนักงาน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 140,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : เพื่อพัฒนาวิธีการวิเคราะห์สารเบนซีน โทลูอีน เอทิล เบนซีน ไซลีน (BTEX) และเอ็ทีบีอี (MTBE) ในเลือด และศึกษาการรับสัมผัส และผลกระทบต่อสุขภาพในพนังานสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ธนสร ตันศฤงฆาร

กัลยา ซาพวง

ชูศักดิ์ ประสิทธิสุข

วีนัส อุดมประเสริฐกุล

สุนทร ศุภพงษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th