ค้นหา

 ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
รหัส : 04191753
โครงการ : ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
Project : The System of Organic Rice Production in Khon Kaen Province : Participatory Action Research.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคโนโลยี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : ดำเนินการศึกษากับเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เริ่มดำเนินการในปีการผลิต 2550/51
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของจังหวัดขอนแก่นและอุบลราชธานี โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมจากการผลิตข้าวอินทรีย์ที่เกษตรกรปฏิบัติ
  2. เปรียบเทียบระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่มต่าง ๆ
  3. จัดทำรูปแบบระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นานาชาติ
นักวิจัย :

อนาลยา หนานสายออ

ภัทรพงษ์ เกริกสกุล

ยศ บริสุทธิ์

สุจินต์ สิมารักษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th