ค้นหา

 การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยพืชสดและวัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
รหัส : 04191697
โครงการ : การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยพืชสดและวัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
Project : Technology Development of Appropriate Green Manure and Organic Material Utilization for KDML 105 Rice Production Grown Under Organic Farming System.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 400,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะทดลองวิธีการไถกลบฟางข้าวและพืชปุ๋ยสด 2 วิธี เพื่อลดการเกิดกรดอินทรีย์ในการผลิตข้าวอินทรีย์ว่าจะมีผลต่อผลผลิตข้าวและลักษณะสมบัติของดินอย่างไร
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ดวงสมร ตุลาพิทักษ์

เกษสุดา เดชภิมล

เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์

พัชรี แสนจันทร์

สงัด ปัญญาพฤกษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th