ค้นหา

 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาและการบรรจุหม่ำและไส้กรอกอีสาน เพื่อขยายเวลาในการเก็บรักษาและคงคุณภาพหม่ำ และไส้กรอกอีสาน
รหัส : 04191688
โครงการ : การศึกษาวิธีการเก็บรักษาและการบรรจุหม่ำและไส้กรอกอีสาน เพื่อขยายเวลาในการเก็บรักษาและคงคุณภาพหม่ำ และไส้กรอกอีสาน
Project : Study of Storage and Packaging Metheds to Prolong Shelf Life and Preserve the Quality of Mum and Sai Krok Esan.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคโนโลยี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : โครงการวิจัยนี้เป็นศึกษาบรรจุภัณฑ์และวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่ถูกวิธี ตลอดจนการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เพื่อนำผลที่ได้จากการนำวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทดสอบยืนยัน และให้ความมั่นใจต่อผู้บริโภค
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการเก็บรักษาหม่ำและไส้กรอกอีสาน โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงกายภาพทางเคมี และจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์หม่ำ และไส้กรอกอีสาน
  2. เพื่อศึกษาชนิดของบรรจุภัณฑ์และวิธีการบรรจุหม่ำ และไส้กรอกอีสานที่มีผลต่อรูปลักษณ์ คุณภาพ และอายุของผลิตภัณฑ์
นักวิจัย :

คณิต วิชิตพันธุ์

ลักขณา เหล่าไพบูลย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th