ค้นหา

 ตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อคุณภาพ ผลผลิตและระดับความหอมของข้าวหอม และการเก็บรวบรวมสายพันธุ์ข้าวหอมในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ของจังหวัดร้อยเอ็ด
รหัส : 04191680
โครงการ : ตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อคุณภาพ ผลผลิตและระดับความหอมของข้าวหอม และการเก็บรวบรวมสายพันธุ์ข้าวหอมในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ของจังหวัดร้อยเอ็ด
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 471,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : ทำการเก็บข้อมูลผลผลิตข้าวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ใน 4 อำเภอ ของ จ.ร้อยเอ็ด คือ อ.ปทุมรัตด์ อ.เกษตรวิสัย อ.โพนทราย และ อ.สุวรรณภูมิ และองค์ประกอบต่าง ๆ ของผลผลิต
วัตถุประสงค์ :
  1. หาค่าองค์ประกอบของผลผลิต และผลผลิตของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ของจังหวัดร้อยเอ็ด
  2. หาปริมาณสารหอม 2-AP หอมในเมล็ดของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ของจังหวัดร้อยเอ็ด
  3. หาปริมาณแร่ธาตุอาหารและองค์ประกอบอื่น ๆ ในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ของจังหวัดร้อยเอ็ด
  4. หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ กับคุณภาพ ผลผลิต และปริมาณสารหอมของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ของจังหวัดร้อยเอ็ด
นักวิจัย :

กัลยา กองเงิน

ดวงสมร ตุลาพิทักษ์

นาถ ภูวงศ์ผา

ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์

ศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th