ค้นหา

 การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รหัส : 04191677
โครงการ : การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Project : Rehabilitation of Land Resources, Environment and Environmental Remediation in Northeast Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : แผนงานวิจัยนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน และสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม และสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดในที่ดิน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาวิธีการฟื้นฟูระบบทรัพยากที่ดิน และสิ่งแวดล้อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันมีองค์ประกอบ ได้แก่ ระบบดิน น้ำ พืชพรรณ และอากาสที่ได้เสื่อมโทรมลงให้กลับคืนผลิตภาพที่สูงได้อย่างยั่งยืน
  2. เพื่อศึกษาวิธิการแก้ไขปัญหามลพิษ ในระบบทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ลดน้อยลง จนถึงระดับที่สามารถยอมรับได้
นักวิจัย :

ปัทมา แรมโบ

ชุลีมาศ บุญไทย

ธรรมเรศ เชื้อสาวถี

นฤมล แก้วจำปา

บุปผา โตภาคงาม

วิทยา ตรีโลเกศ

สันติภาพ ปัญจพรรค์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th