ค้นหา

 การศึกษารูปแบบจำลองการเคลื่อนที่ของฟอสฟอรัสในดินจากการกร่อนดินในพื้นที่ดินทราย : ภายใต้ชุดโครงการ เรื่อง การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รหัส : 04191676
โครงการ : การศึกษารูปแบบจำลองการเคลื่อนที่ของฟอสฟอรัสในดินจากการกร่อนดินในพื้นที่ดินทราย : ภายใต้ชุดโครงการ เรื่อง การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : เป็นการศึกษาความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารหลักฟอสฟอรัส (P) เมื่อได้รับแม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสในชุดดินน้ำพองในสภาพแท่งดิน
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อหาสมการเคลื่อนที่ของฟอสฟอรัสจากการกัดกร่อนดินในดินทราย
  2. เพื่อหาและเปรียบเทียบรูปแบบของสมการการเคลื่อนที่ที่ได้จากการทดลอง และจากการคำนวณ
นักวิจัย :

วิทยา ตรีโลเกศ

วิชัย ศรีบุญลือ

สมภพ จงรวยทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th