ค้นหา

 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิตของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
รหัส : 04191638
โครงการ : การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิตของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
Project : Study on Satisfaction of Visitors on Research Station and Training Station of Faculty of Forestry, Kasetsart University for Systematic Development.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 150,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวนศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากผู้มาใช้บริการ สถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิตทุกแห่งของคณะวนศาสตร์ ทั้งนิสิต อาจารย์ บุคคลภายนอก ตลอดจนชาวบ้านโดยรอบ โดยใช้แบบสอบถาม
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้งนิสิต นักวิจัย บุคคลภายนอก ตลอดจนชาวบ้านโดยรอบสถานีวิจัย และสถานีฝึกนิสิตของคณะวนศาสตร์ ทุกแห่ง
  2. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานด้านการให้บริการ นอกเหนือจากการเป็นสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิต
  3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิตของคณะวนศาสตร์ ในด้านอื่น นอกเหนือจากการเป็นสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิต
นักวิจัย :

สมนิมิตร พุกงาม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th