ค้นหา

 การคัดเลือกสายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุกรรมของยีสต์เพื่อการผลิตสควอลีน
รหัส : 04191637
โครงการ : การคัดเลือกสายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุกรรมของยีสต์เพื่อการผลิตสควอลีน
Project : Strain Selection and Genetic Improvement of Yeasts for Squalene Production.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 380,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อคัดเลือกยีสต์ที่เซลล์มีการสะสมสควอลีนสูง เพื่อใช้สำหรับการผลิตสควอลีน จากยีสต์ที่แยกจากแหล่งธรรมชาติและรวบรวมไว้ที่ภาควิชาจุลชีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสควอลีนของยีสต์สายพันธุ์ที่คัดเลือกได้ โดยการปรับปรุงพันธุกรรมและการคัดเลือก ตลอดจนการเติมสาร การปรับปรุงองค์ประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อ และการปรับสภาวะการเพาะเลี้ยง
นักวิจัย :

สาวิตรี ลิ่มทอง

วิเชียร ยงมานิตชัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th