ค้นหา

 การเปรียบเทียบ PCR primer ที่ต่างกันและการพัฒนาวิธีการ nested PCR ในการตรวจหาเชื้อ Helicobacter pylori ในเนื้อเยื่อกระเพาะอาหาร
รหัส : 02000234
โครงการ : การเปรียบเทียบ PCR primer ที่ต่างกันและการพัฒนาวิธีการ nested PCR ในการตรวจหาเชื้อ Helicobacter pylori ในเนื้อเยื่อกระเพาะอาหาร
Project : Comparison of Different PCR Primer and the Development of Nested PCR for the Detection of Helicobacter Pylori in Gastric Biopsy Specimens.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 140,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : การใช้ PCR สำหรับตรวจเชื้อ H.pylori ในเนื้อเยื่อกระเพาะอาหาร โดยใช้ยีนเป้าหมายที่ตำแหน่งต่างกัน คาดว่า sensitivity และ specificity จะแตกต่างกัน ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จะเลือกตำแหน่งยีนที่เหมาะสมที่สุด เพื่อนำมาใช้ในการวินิจฉัยเชื้อในห้องปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเปรียบเทียบ sensitivity และ specificity ของการใช้ PCR primer ต่างชนิดกัน คือ ตำแหน่ง UreC(glmM), ส่วนของ DNA ที่มีขนาด 860 bp, 16S rRNA และ HpaA โดยใช้วิธี PCR มาตรฐานในการตรวจหาเชื้อ H.pylori ในเนื้อเยื่อกระเพาะอาหาร
  2. เพื่อพัฒนาเทคนิค nested PCR สำหรับตรวจเชื้อ H.pylori ในเนื้อเยื่อกระเพาะอาหารโดยใช้ตำแหน่งยีนเป้าหมายที่มี sensitivity และ specificity สูงที่สุดที่ได้จากข้อ
  3. เพื่อเปรียบเทียบ sensitivity และ specificity วิธี PCR มาตรฐาน ที่ใช้ PCR primer ต่างชนิดกัน และวิธี nested PCR ที่พัฒนาจากข้อ 2 กับวิธีตรวจเอนไซม์ urease และวิธีตรวจทางพยาธิวิทยา
นักวิจัย :

สุกัญญา ลินพิศาล

กรรณิการ์ พรพัฒน์กุล

กุลรัญญา พรหมเมืองยอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th