ค้นหา

 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ด และแนวทางพัฒนาการจำแนกเห็ดมีพิษอย่างบูรณาการ กรณีศึกษา; ตำนลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
รหัส : 04191589
โครงการ : การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ด และแนวทางพัฒนาการจำแนกเห็ดมีพิษอย่างบูรณาการ กรณีศึกษา; ตำนลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
Project : A Study of the Biodiversity of Mushrooms and a Development of the Toxic Mushrooms Taxonomy Using Multiple Approaches; A Case Study at Thalee Sub-district, Thalee District, Loei Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 131,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ขอบเขตการวิจัย : ใช้วิธีดำเนินการแบบผสมผสาน แบบมีส่วนร่วมเพื่อหาข้อมูลและสภาพที่เป็นอยู่ ร่วมมือกับผู้นำชุมชนในการสำรวจเห็ดในท้องถิ่น และนำตัวอย่างเห็ดมีพิษทดสอบหาความแตกต่างเบื้องต้น โดยการจำแนก (Taxonomy) ทางวิทยาศาสตร์
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ด ในตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
  2. จำแนกเห็ดกินได้และเห็ดมีพิษ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดข้อมูลอย่างเป็นระบบ
  3. สร้างแบบการจำแนกเห็ดมีพิษอย่างง่าย
นักวิจัย :

รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์

ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th