ค้นหา

 ความคิดเห็นของมารดาที่มีต่อการพยาบาลในระยะคลอดที่ได้รับจากนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
รหัส : 02000226
โครงการ : ความคิดเห็นของมารดาที่มีต่อการพยาบาลในระยะคลอดที่ได้รับจากนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 57,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความคิดเห็นของมารดาที่มีต่อการพยาบาลในระยะคลอดที่ได้รับจากนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งกำลังฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 5
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของมารดาที่มีต่อการพยาบาลในระยะคลอด ที่ได้รับจากนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ของครอบครัว ลำดับที่ของการตั้งครรภ์ และลำดับที่ของการคลอด ต่อความคิดเห็นของมารดาที่มีต่อการพยาบาลในระยะคลอดที่ได้รับจากนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
นักวิจัย :

กนกภรณ์ อ่วมพราหมณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th