ค้นหา

 การสร้างเอคโตไมคอร์ไรซาของรากลุ่ม Gasteromycetes ในกล้าไม้ป่า
รหัส : 04191529
โครงการ : การสร้างเอคโตไมคอร์ไรซาของรากลุ่ม Gasteromycetes ในกล้าไม้ป่า
Project : Ectomycorrhizal Formation of Gasteromycete Fungi in Forest Tree Seedlings.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 68,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษานี้จะศึกษาเฉพาะราเอคโตไมคอร์ไรซาในกลุ่ม Gasteromycetes จากแหล่งเก็บต่าง ๆ ในภาคเหนือโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง เช่น พิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ เป็นต้น หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

เชิดชัย โพธิ์ศรี




สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th