ค้นหา

 การศึกษาวิจัยแนวทางการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) ให้กับอุตสาหกรรมอาหารยุค Mood Consumption
รหัส : 04191519
โครงการ : การศึกษาวิจัยแนวทางการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) ให้กับอุตสาหกรรมอาหารยุค Mood Consumption
Project : -
ประเภทการวิจัย : ไม่ระบุ
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะอุตสาหกรรมเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในสินค้าประเภทข้าว โดยเน้นให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นไปได้ในการผลิต เพื่อลดการนำเข้าและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่มีมูลค่าสูง
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านการสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
  2. ศึกษาผู้บริโภค ตลาด เทคโนโลยี แล้วนำปัจจัยเหล่านั้นมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีลักษณะต่าง ๆ
  3. ศึกษาลักษณะธุรกิจ การลงทุน และการประกอบการของอุตสาหกรรมข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปแล้ววิเคราะห์กลยุทธ์ธุรกิจ
นักวิจัย :

อรอนงค์ นัยวิกุล

ธนโชติ บุญวรโชติ

ปรีดา ยังสุขสถาพร

อนุวัตร แจ้งชัด

อัจฉรา เกษสุวรรณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th