ค้นหา

 การออกแบบและจัดสร้างลูกกลิ้งยางเพื่อใช้ในเครื่องแกะกระเทียมโดยใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติ
รหัส : 04191484
โครงการ : การออกแบบและจัดสร้างลูกกลิ้งยางเพื่อใช้ในเครื่องแกะกระเทียมโดยใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติ
Project : Design and Production of the Rubber Roller for Garlic Peeling Machine from Nature Rubber.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 92,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : ภาคพายัพเชียงใหม่
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ขอบเขตการวิจัย : ทำการออกแบบจัดสร้างลูกกลิ้งแกะกระเทียม ซึ่งใช้วัตถุดิบจากยางธรรมชาติเป็นองค์ประกอบหลัก
วัตถุประสงค์ :
  1. ออกแบบและจัดสร้างลูกกลิ้ง แกะกระเทียมโดยใช้ยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลัก
  2. ออกแบบแม่พิมพ์ ที่สามารถผลิตผิวลูกกลิ้งในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อหาพื้นผิวที่เหมาะสมในการแกะกระเทียม และมีความทนทานต่อการใช้งาน
นักวิจัย :

นเรศ อินต๊ะวงศ์

กนต์ธีร์ สุขตากจันทร์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th