ค้นหา

 การอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์วานิลาสายพันธุ์ป่าในประเทศไทย ณ พระตำหนักสวนปทุม
รหัส : 04191451
โครงการ : การอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์วานิลาสายพันธุ์ป่าในประเทศไทย ณ พระตำหนักสวนปทุม
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การเจริญเติบโต การให้ดอกและฝัก การปรับปรุงพันธุ์ของวานิลาสายพันธุ์ป่าที่พบในประเทศไทย จำนวน 4 สายพันธุ์ ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวานิลา ที่ปลูกที่พระตำหนักสวนปทุม จ.ปทุมธานี
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของวานิลาสายพันธุ์ป่าที่พบ ตลอดจนการเพาะเลี้ยงการเจริญเติบโต การให้ดอกและฝัก ในสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศน์ต่าง ๆ การให้สารวานิลาของแต่ละสายพันธุ์
  2. ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของวานิลา
  3. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงพันธุ์ลูกผสมวานิลาสายพันธุ์ใหม่ ให้ได้ตามลักษณะที่ต้องการและการขึ้นทะเบียนสายพันธุ์ใหม่
  4. เพื่อศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากวานิลา
  5. เพื่อศึกษาการสกัดสารวานิลา
นักวิจัย :

วัฒนชัย พงษ์นาค

เกษม สร้อยทอง

สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม

อนุรักษ์ โพธิ์เอี่ยม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th