ค้นหา

 ความคิดเห็นของผู้เข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง
รหัส : 04191439
โครงการ : ความคิดเห็นของผู้เข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง
Project : Opinions of Visitors on Rayong Aquarium.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมประมง
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สำรวย ลิขสิทธิพันธุ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th