ค้นหา

 การใช้สารควบคุมวัชพืชในแปลงข้าวโพดหวานของเกษตรกร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างระดับไร่กสิกร)
รหัส : 04191421
โครงการ : การใช้สารควบคุมวัชพืชในแปลงข้าวโพดหวานของเกษตรกร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างระดับไร่กสิกร)
Project : Application of Herbicide for Weed Control in Sweet Corn on Farner's Field in Pakchong District, Nakhonratchasima Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : ทดลองในแปลงเกษตรกรบ้านคลองเดื่อ และบ้านสระน้ำใส อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืช และผลกระทบต่อผลผลิตของข้าวโพดหวาน พันธุ์อินทรี 2
  2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารควบคุมวัชพืชแบบก่อนงอก และหลังงอก
นักวิจัย :

สดใส ช่างสลัก

รังสิต สุวรรณเขตนิคม

สมชัย ลิ่มอรุณ

สมชาย โพธิสาร

สุปราณี งามประสิทธิ์

แสงแข น้าวานิช
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th