ค้นหา

 การศึกษาผลผลิตและระบบการผลิตโคพื้นเมืองของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น อุดรธานี และกาฬสินธุ์)
รหัส : 04191404
โครงการ : การศึกษาผลผลิตและระบบการผลิตโคพื้นเมืองของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น อุดรธานี และกาฬสินธุ์)
Project : Study on Products and Production System of Thai Native Cattle of the Small Holders in the Upper North - East of Thailand (Khon Kaen, Udorn Thani, and Kalasin).
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : สำรวจข้อมูลการเลี้ยงโค การให้อาหารและการจัดการอาหารพืชอาหารสัตว์ และแหล่งอาหารหยาบ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระบบการผลิต รูปแบบการเลี้ยงโคพื้นเมือง สภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  2. เพื่อศึกษาแหล่งอาหารหยาบ ชนิดพืชอาหารสัตว์ และคุณค่าทางอาหารในฤดูกาลต่าง ๆ
  3. เพื่อศึกษาคุณภาพ และองค์ประกอบซากของโคพื้นเมืองในฤดูกาลต่าง ๆ
นักวิจัย :

สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์

ฉลอง วชิราภากร

ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์

ประสาน ตังควัฒนา

เวชสิทธิ์ โทบุราณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th