ค้นหา

 การจัดการข้าวแปลกปลอมอย่างมีส่วนร่วม ในนาข้าวของเกษตรกร
รหัส : 04191396
โครงการ : การจัดการข้าวแปลกปลอมอย่างมีส่วนร่วม ในนาข้าวของเกษตรกร
Project : The Collaborative Management of Invasive Rice in the Rice Field of Farmers.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

จิรา ณ หนองคาย

เยาวลักษณ์ ทองสิมา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th