ค้นหา

 การศึกษาการแพร่กระจายและจำนวนประชากรไก่ป่า แผนงาน : วิจัยโครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (2548-2551)
รหัส : 04191393
โครงการ : การศึกษาการแพร่กระจายและจำนวนประชากรไก่ป่า แผนงาน : วิจัยโครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (2548-2551)
Project : Research Project on the Studies of Distribution and Population of Red Junglefowl.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของขนไก่ป่า และไก่ป่าลูกผสม
  2. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไก่ป่าและไก่ป่าลูกผสม โดยไมโครเซทแทลไลด์ดีเอ็มเอ
  3. วัดค่าอนุรักษ์นกยูงสำหรับเยาวชน
นักวิจัย :

วีณา เมฆวิชัย

นิพาดา เรือนแก้ว

ภัทรดร ภิญโญพิชญ์

ไสว วังหงษา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th