ค้นหา

 ความคิดเห็นในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อทางทันตกรรมของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัส : 02000207
โครงการ : ความคิดเห็นในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อทางทันตกรรมของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 59,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะทันตแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาความเห็นด้านส่วนตัวบุคคล ด้านปัจจัยสนับสนุนทางด้านการปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อทางทันตกรรมและศึกษาความสัมพันธ์ของความคิดเห็นด้านส่วนตัวบุคคลและด้านปัจจัยสนับสนุนกับการปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นด้านส่วนตัวบุคคล เช่น ระดับการศึกษา, ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน, การฝึกอบรม, ความถนัดในการปฏิบัติงานทางทันตแพทย์
  2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นด้านปัจจัยสนับสนุน เช่น ด้านนโยบาย การบริหารงาน สภาพการทำงาน และสิ่งเอื้ออำนวยในการปฏิบัติงาน การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อทางทันตกรรม
  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความคิดเห็นด้านส่วนตัวบุคคล และด้านปัจจัยสนับสนุนกับการปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อทางทันตกรรม
นักวิจัย :

ดุษฎีบูล บุตรสีเทา

พิมพา โตวิจิตร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th