ค้นหา

 โครงการประเมินความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
รหัส : 02000206
โครงการ : โครงการประเมินความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 140,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : กองวิชาการ
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ขอบเขตการวิจัย : ตรวจวัดปริมาณเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอรเรสของเกษตรกร เพื่อดูระดับการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมต 3 ครั้ง ทั้งก่อนการอบรม หลังการอบรม 1 เดือน และ 2 เดือน เพื่อเปรียบเทียบความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกร จากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
  2. เพื่อพัฒนาข้อมูลที่สามารถใช้สนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ของสาเคมีกำจัดศัตรูพืชของประเทศไทย ซึ่งนำไปสู่การลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่อสุขภาพและการลดการใช้สารเคมีในที่สุด
นักวิจัย :

พรพิศ ศิลขวุธท์

กนกพรรณ กมลบุตร

ภัทรศิณี ทองไพฑูรย์

ออรัศ คงพานิช
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th