ค้นหา

 การประเมินศักยภาพทางนิเวศวิทยาและยุทธวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
รหัส : 01000181
โครงการ : การประเมินศักยภาพทางนิเวศวิทยาและยุทธวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2539
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อประเมินศักยภาพทางนิเวศวิทยาในสภาวะปัจจุบัน ของ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและเหตุของ จังหวัดเพชรบุรี
  2. เพื่อศึกษาหายุทธวิธี ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดการลดศักยภาพ อันมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
นักวิจัย :

เกษม จันทร์แก้ว

นิพนธ์ ตั้งธรรม

บุญยัง ขันธะกาด

วันทนา กลิ่นงาม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th