ค้นหา

 การรับรู้และการปฏิบัติตามมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอินทรีย์ของเกษตรกร
รหัส : 04191323
โครงการ : การรับรู้และการปฏิบัติตามมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอินทรีย์ของเกษตรกร
Project : Perception and Practice on Organic Freshwater Aquaculture Standard of Fish Farmer.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมประมง
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอินทรีย์ ในปีงบประมาณ 2550 จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด สุรินทร์
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการรับรู้ มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอินทรีย์ของเกษตรกร
  2. เพื่อศึกษาการปฏิบัติกตามมตรฐานการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอินทรีย์ของเกษตรกร
  3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้และการปฏิบัติ ตามมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอินทรีย์ของเกษตรกร
นักวิจัย :

สุธรรม ลิ่มพานิช

นิตยา วุฒิเจริญมงคล

วุฒิ คุปตะวาทิน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th