ค้นหา

 การวิจัยสถานการณ์ความเสี่ยงของอาหารพร้อมบริโภคยอดนิยม กรณีกรุงเทพมหานคร
รหัส : 04191304
โครงการ : การวิจัยสถานการณ์ความเสี่ยงของอาหารพร้อมบริโภคยอดนิยม กรณีกรุงเทพมหานคร
Project : Risk Evaluation of Popular Ready-to-eat Foods : Bangkok Case Study.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะอุตสาหกรรมเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : เก็บตัวอย่างอาหารจำนวน 5 ชนิดได้แก่ ขนมจีนน้ำยา ขนมจีนน้ำพริก น้ำพริกกะปิ น้ำพริกปลาร้า และยาชนิดต่าง ๆ เช่น ยำกุนเชียง ยำปลาทู ยำไส้กรอก ยำหมูยอ ยำวุ้นเส้น จำหมู จำนวน 6 เขต จากตลาดและร้านค้าในเขตกรุงเทพมหานคร บางเขน ลาดพร้าว บางพลัด บางกอกน้อย บางซื่อ
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาสถานการณ์ความปลอดภัยของอาหารพร้อมบริโภค จากการวิเคราะห์คุณภาพด้านจุลินทรีย์ ตามเกณฑ์กำหนดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2548 และโลหะหนักได้แก่ ตะกั่ว และแคดเมี่ยมตามเกณฑ์กำหนดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2529 โดยมีอาหารยอดนิยมของผู้บริโภคเป็นต้นแบบ
  2. จัดลำดับความเสี่ยงของอาหารยอดนิยม และเสนอแนวทางการจัดการความปลอดภัยสำหรับอาหารพร้อมบริโภค จากชนิดอาหารที่ทำการศึกษา
นักวิจัย :

วราภา มหากาญจนกุล

สิริพร สธนเสาวภาคย์

อรวรรณ แก้วประกายแสงกูล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th