ค้นหา

 การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวแก้ว : ภายใต้แผนงาน : การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวแก้ว และการจัดการของเสียที่เหลือจากการผลิต
รหัส : 04191302
โครงการ : การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวแก้ว : ภายใต้แผนงาน : การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวแก้ว และการจัดการของเสียที่เหลือจากการผลิต
Project : Processing and Packaging Developmentto Extend Sweetened Slice Coconut Shelf Life.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ขอบเขตการวิจัย : 1. ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพมะพร้าวแก้วสูตรควบคุม คือ สูตรที่ผลิตโดยกลุ่มมะพร้าวแก้วแม่ปราณี อ.เชียงคาน จ.เลย และสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยใช้กลีเซอรอลทดแทนน้ำตาลทรายบางส่วน 2. ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาสูตรการผลิตมะพร้าวแก้วโดยใช้กลีเซอรอลทดแทนน้ำตาลในบางส่วน
  2. เพื่อศึกษาคุณภาพทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และการยอมรับด้านประสาทของผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วที่พัฒนาขึ้น
  3. เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วที่บรรจุทั่วไป เปรียบเทียบกับการบรรจุแบบสูญญากาศ และการดูดออกซิเจน
นักวิจัย :

มณีรัตน์ สุตันตั้งใจ

เตือนใจ ศิริพาหนะกุล

วินัย สุตันตั้งใจ

สุวิมล โชคชัยสวัสดี

โสภา ธงศิลา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th