ค้นหา

 การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำพริกแกงของกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวแหลม ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
รหัส : 04191252
โครงการ : การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำพริกแกงของกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวแหลม ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
Project : The Design and Development of the Curry Paste's Packaging for the Agriculturist Group at Bann-Kua-Lam, Krok-Pra Distric, Nakhon-Sawan Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ขอบเขตการวิจัย : - การศึกษาบรรจุภัณฑ์น้ำพริกแกงของกลุ่มเกษตรบ้านหัวแหลมที่เหมาะสมต่อการจำหน่าย - ประชากร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านหัวแหลม อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปในการผลิตน้ำพริกแกงของกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวแหลม ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
  2. เพื่อออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ น้ำพริกแกงของกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวแหลม ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ น้ำพริกแกง ของกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวแหลม ต.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
นักวิจัย :

ไพฑูรย์ ทองทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th