ค้นหา

 การปรับปรุงประสิทธิภาพการหมักแอลกอฮอล์โดยเทคนิค Fed-batch ร่วมกับการนำเซลล์กลับมาใช้
รหัส : 04191210
โครงการ : การปรับปรุงประสิทธิภาพการหมักแอลกอฮอล์โดยเทคนิค Fed-batch ร่วมกับการนำเซลล์กลับมาใช้
Project : Improvement of Ethanol Fermentation Efficiency by Fed-batch with Cell Recycle Technique.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 625,661 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อปรับปรุงกระบวนการหมักแอลกอฮอล์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ด้วยเทคนิคการหมักแบบ Fed-batch และ Repeated Fed-batch โดยใช้ยีสต์สายพันธุ์ตกตะกอน โดยมีเป้าหมายของปริมาณแอลกอฮอล์ในน้ำส่า 10 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร
  2. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตเซลล์ยีสต์อาหารสัตว์ ด้วยเทคนิคการหมักแบบ Fed-batch และ Repeated Fed-batch โดยใช้ Air-lift Fermentor
นักวิจัย :

วิเชียร ยงมานิตชัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th