ค้นหา

 แบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคโพรงกระดูกมาสตอยด์อักเสบเรื้อรังในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
รหัส : 02000190
โครงการ : แบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคโพรงกระดูกมาสตอยด์อักเสบเรื้อรังในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
Project : Bacterial and Mycotic Etiology of Chronic Mastoiditis in Srinagarind Hospital.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อหาชนิดของแบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคโพรงกระดูกมาสตอยต์อักเสบเรื้อรัง ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
  2. เพื่อทราบถึงความไวต่อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคโพรงกระดูกมาสตอยด์อักเสบเรื้อรัง เพื่อจะได้เลือกใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม
นักวิจัย :

วัลลภ แก้วเกษ

นเรศ วโรภาสตระกูล

สุธี ไกรตระกูล

อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th