ค้นหา

 ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาน้ำเชื้อไก่พื้นเมืองต่ออัตราการผสมติด โครงการใหญ่ การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็งและการผสมเทียมไก่พื้นเมือง
รหัส : 04191194
โครงการ : ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาน้ำเชื้อไก่พื้นเมืองต่ออัตราการผสมติด โครงการใหญ่ การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็งและการผสมเทียมไก่พื้นเมือง
Project : The Effect of Storage Times on the Fertilizing Capacity of Native Chicken Semen.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาผลของระยะเวลาการเก็บรักษาน้ำเชื้อเจือจางด้วยน้ำยาสูตร IGKKP ต่ออัตราการผสมติด
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาผลของน้ำยาเจือจาง 5 สูตร ได้แก่ Prefreezing Lake, Tselutin, Schramm, BPSE และ IGGKPh ต่ออัตราการเคลื่อนที่และอัตราการรอดชีวิตของอสุจิของน้ำเชื้อไก่พื้นเมืองเจือจางที่เก็บรักษา ณ อุณหภูมิ 5 'ซ เป็นเวลา 0,24 และ48 ชั่วโมง
  2. ศึกษาผลของระยะเวลาการเก็บรักษาน้ำเชื้อเจือจางด้วยน้ำยาสูตร IGKKP ต่ออัตราการผสมติด
นักวิจัย :

เทวินทร์ วงษ์พระลับ

ยุพิน ผาสุข
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th