ค้นหา

 การจำแนกลักษณะของปัจจัยทางพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อผลกำไรของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย
รหัส : 04191189
โครงการ : การจำแนกลักษณะของปัจจัยทางพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อผลกำไรของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 400,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : ชี้ให้เห็นความสำคัญของการจำแนกลักษณะของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรายได้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างการผลิต กำหนดนโยบาย แก้ไขปัญหา และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันเชิงการค้า
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสถานภาพและลักษณะของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย
  2. เพื่อศึกษาแนวโน้มปริมาณการผลิตน้ำนม คุณภาพน้ำนม และรายได้จากการจำหน่ายน้ำนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย
  3. เพื่อจำแนกและประเมินลักษณะของปัจจัยทางพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อผลกำไรของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย
นักวิจัย :

ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ

กัญจนะ มากวิจิตร์

ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี

สมเกียรติ ประสานพานิช
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th