ค้นหา

 ภูมิปัญญาการผลิตกุ้งมังกรในกระชังของเกษตรกร อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
รหัส : 04191150
โครงการ : ภูมิปัญญาการผลิตกุ้งมังกรในกระชังของเกษตรกร อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
Project : The Intellectual of Farmer on Spiny Lobster Production in Yao Island, Phangnga Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานประมงจังหวัดพังงา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมประมง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ผลิตกุ้งมังกร
  2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจของเกษตรกรต่อการผลิตกุ้งมังกร
นักวิจัย :

ธีรพงศ์ ไกรนรา

ชูเกียรติ ปิ่นสุวรรณ

ธีระพงษ์ อภัยภักดี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th