ค้นหา

 การพัฒนาข้าวเกรียบฟักทองจากแป้งข้าวผสมแคลเซียมจากกระดูกปลา
รหัส : 04191097
โครงการ : การพัฒนาข้าวเกรียบฟักทองจากแป้งข้าวผสมแคลเซียมจากกระดูกปลา
Project : Development of Pumpkin Cracker from Rice Flour with Fish Bone Calcium Added.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 99,100 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาค้นคว้าการผลิตข้าวเกรียบจากผัก และพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบฟักทองจากแป้งข้าวผสมแคลเซียมจากกระดูกปลาให้มีคุณค่าทางโภชนาการ และผู้บริโภคให้การยอมรับต่อผลิตภัณฑ์
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาหาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตข้าวเกรียบฟักทองจากแป้งข้าว
  2. เพื่อศึกษาหาสูตรที่เหมาะสมสำหรับการเสริมแคลเซียมจากกระดูกปลาลงในข้าวเกรียบ
  3. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพ เคมี และการยอมรับของผลิตภัณฑ์
นักวิจัย :

น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th