ค้นหา

 การแยกและศึกษาคุณลักษณะบางประการของโปรตีนตอบสนองความเค็มในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
รหัส : 04191093
โครงการ : การแยกและศึกษาคุณลักษณะบางประการของโปรตีนตอบสนองความเค็มในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
Project : Isolation and Characterization of Salt-stress Responsive Proteins in Rice (Oryza sativa L.) Cultivar KDML 105.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 41,300 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคโนโลยี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาผลกระทบของความเค็มที่มีต่อลักษณะทางสรีรวิทยาของข้าว จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดข้าว น้ำหนักสด และน้ำหนักแห้งของต้นและรากข้าว และการสังเคราะห์โปรตีนที่ตอบสนองต่อความเค็ม
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเค็มของเกลือโซเดียมคลอไรด์กับการสังเคราะห์โปรตีนตอบสนองต่อความเค็มในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
  2. เพื่อศึกษาถึงชนิดและคุณสมบัติบางประการของโปรตีนตอบสนองต่อความเค็มในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
  3. เพื่อโคลนยีนที่ควบคุมการแสดงออกของโปรตีนตอบสนองความเค็ม และศึกษาการแสดงออกของยีนดังกล่าวในระยะต่าง ๆ ของการเจริญเติบโตภายใต้สภาวะที่ต้นข้าวได้รับความเครียดจากเกลือโซเดียมคลอไรด์
นักวิจัย :

พรเทพ ถนนแก้ว

ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์

สุดารัตน์ ถนนแก้ว

อัศวิน วานิชชัง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th