ค้นหา

 อิทธิพลของการพรางแสงและการให้ปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตและการสะสมไนโตรเตรทของผักชีฝรั่ง (Eryngium Foetidum L.) และการออกแบบระบบสะอาดเพื่อการวิเคราะห์ไนเตรท
รหัส : 04191042
โครงการ : อิทธิพลของการพรางแสงและการให้ปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตและการสะสมไนโตรเตรทของผักชีฝรั่ง (Eryngium Foetidum L.) และการออกแบบระบบสะอาดเพื่อการวิเคราะห์ไนเตรท
Project : Effect of Shading and Nitrogen Fertilization on Plant Growth and Nitrate Accumulation of Culantro
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : ทำการศึกษาผลของ pH และผลของ (NH)2 SO4 ในการหาปริมาณไนเตรทด้วยเทคนิค ISE (Ion Selective Electrode)
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบวิเคราะห์ไนเตรทให้ได้วิธีวิเคราะห์ที่สะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าวิธีที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
  2. เพื่อศึกษาระดับการพรางแสงและปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพของผักชีฝรั่ง
  3. เพื่อศึกษาปริมาณการสะสมไนเตรทในใบผักชีฝรั่งที่ระดับการพรางแสงและปริมาณการให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่แตกต่างกัน
นักวิจัย :

ภานุมาศ ฤทธิไชย

นภาพร ยังวิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th