ค้นหา

 โครงการ เทคนิคการทำสไลด์ถาวร ของเนื้อเยื่อพืชทางพาราฟินขั้นพื้นฐาน เพื่อประโยชน์ทางการเรียนการสอน
รหัส : 04190979
โครงการ : โครงการ เทคนิคการทำสไลด์ถาวร ของเนื้อเยื่อพืชทางพาราฟินขั้นพื้นฐาน เพื่อประโยชน์ทางการเรียนการสอน
Project : Basic Paraffin Preparation Technique of Plant Tissue Permanent Slide for Instruction Purpose.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 130,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะประมง
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : การถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งนี้ เป็นการนำเสนอถึงวิธีการต่าง ๆ ในการทำสไลด์ชั่วคราว และสไลด์ถาวรของเนื้อเยื่อพืช โดยมีการให้ความรู้ทั้งในภาคบรรยาย การสาธิต และการปฏิบัติการด้วยตนเองพร้อม
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ในการเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อพืชทั้งแบบการทำสไลด์ชั่วคราว และสไลด์ถาวร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน และการวิจัย
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวคิดริเริ่ม และเกิดทักษะตลอดจนมีความเข้าใจในการเตรียมสารเคมี และอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องมือเฉพาะทาง และเครื่องมือพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ
  3. เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสไลด์ถาวรสำหรับใช้ในการศึกษาและวิจัยทางกายวิภาคของเนื้อเยื่อพืช และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนในระดับต่าง ๆ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
นักวิจัย :

เฟื่องฟ้า จันทนิยม

กนิษฐา สังคะหะ

อรพรรณ ศังขจันทรานนท์

อรวรรณ บุตรดี

อุดม แก้วสุวรรณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th