ค้นหา

 การศึกษาเปรียบเทียบการปรับตัวของเด็กที่มารับบริการของศูนย์สุขภาพจิตกับเด็กที่ไม่เคยอยู่ในสถานดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
รหัส : 02000159
โครงการ : การศึกษาเปรียบเทียบการปรับตัวของเด็กที่มารับบริการของศูนย์สุขภาพจิตกับเด็กที่ไม่เคยอยู่ในสถานดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

เพิ่มสุข ประศาสน์กุล

รัชนี เบญจวัฒนานนท์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th