ค้นหา

 การออกแบบวิธีการวัดค่า และซอฟแวร์การวัดค่าความกรอบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารขนาดเล็ก
รหัส : 04190974
โครงการ : การออกแบบวิธีการวัดค่า และซอฟแวร์การวัดค่าความกรอบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารขนาดเล็ก
Project : Design Method and Software of Crispness Measurement for Small Enterprise Agro-industry.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 240,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะอุตสาหกรรมเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ความกรอบ ของผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาวิธีการวัดค่าความกรอบโดยใช้เสียงแบบง่ายสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวไทย
  2. เพื่อพัฒนาออกแบบโปรแกรมสำเร็จทางคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เสียงที่บันทึกได้ และจัดระดับความกรอบของอาหารขบเคี้ยว
นักวิจัย :

ธงชัย สุวรรณสิชณน์

อนันต์ ผลเพิ่ม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th