ค้นหา

 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ควบคุมกลิ่น และปริมาณเอทิลีน เพื่อการส่งออกทุเรียน
รหัส : 04190938
โครงการ : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ควบคุมกลิ่น และปริมาณเอทิลีน เพื่อการส่งออกทุเรียน
Project : Development of Odor and Ethylene Controlling Packaging for Export Durian.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 310,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ควบคุมกลิ่น และปริมาณเอทิลีนเพื่อการส่งออกทุเรียน
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

พัชทรา มณีสินธุ์

รมณีย์ หวังดีธรรม

สรวิศ แจ่มจำรูญ

อดิศักดิ์ มณีไสย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th