ค้นหา

 โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอ จังหวัดสมุทร ปราการ พ.ศ. 2527-2528
รหัส : 02000155
โครงการ : โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอ จังหวัดสมุทร ปราการ พ.ศ. 2527-2528
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : กองอาชีวอนามัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมอนามัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ชัยยะ พงษ์พานิช
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th