ค้นหา

 การศึกษาการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร และการเผยแพร่วิธีการผลิตข้าวอินทรีย์ที่เหมาะสม
รหัส : 04190934
โครงการ : การศึกษาการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร และการเผยแพร่วิธีการผลิตข้าวอินทรีย์ที่เหมาะสม
Project : A Study on Organic Rice Production Adoption of Farmer and Extension of Organic Rice Production with Suitable Methods.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 218,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : การวิจัยครั้งนี้เน้นการศึกษากระบวนการยอมรับในเกณฑ์การผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรที่ผลิตอยู่เดิม และการศึกษารูปแบบการผลิตข้าวอินทรีย์ที่เหมาะสมในการส่งเสริมเกษตรกรรายใหม่ได้
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาวิธีการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่ 5 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับในการผลิตข้าวอินทรีย์
  3. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบและสื่อสำหรับการเผยแพร่ข้าวอินทรีย์ที่เหมาะสม
นักวิจัย :

นิลุบล ทวีกุล

สุวัฒน์ บุญจันทร์

อนันต์ พลธานี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th