ค้นหา

 การอนุรักษ์กล้วยไม้ประเภทอิงอาศัยในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
รหัส : 04190932
โครงการ : การอนุรักษ์กล้วยไม้ประเภทอิงอาศัยในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
Project : Conservation of Epiphytic Orchids at the Area of Plant Genetics Conservation Project Under The Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, Kok Phutaka, Phu Wiang, Khon Kaen.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 174,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : การอนุรักษ์กล้วยไม้ประเภทอิงอาศัยในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสำรวจและจำแนกให้ทราบชนิดของกล้วยไม้ในพื้นที่ โคกภูตากา จังหวัดขอนแก่น
  2. เพื่อติดตามการขยายพันธุ์ในสภาพธรรมชาติ และศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์
นักวิจัย :

ฐิติพร พิทยาวุธวินิจ

วาสนา ผลารักษ์

วิไลลักษณ์ ชินะจิตร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th