ค้นหา

 การเปลี่ยนแปลงกลุ่มของจุลินทรีย์ ในระหว่างการหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพ
รหัส : 04190928
โครงการ : การเปลี่ยนแปลงกลุ่มของจุลินทรีย์ ในระหว่างการหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพ
Project : Change of Microbial Communities During Liquid Organic Fertilizer.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 77,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงกลุ่มของจุลินทรีย์ในระหว่างการหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพ
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจำนวนจุลินทรีย์ในระหว่างการหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพ
  2. ตรวจสอบเชื้อก่อโรค เช่น Salmonella และ total coliform bacteria
นักวิจัย :

นันทวัน ฤทธิ์เดช

ญาดา พลแสน

วรรณดี บัญญัตรัชต
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th