ค้นหา

 โครงการศึกษาถึงผลกระทบต่อสุขภาพคนงานจากฝุ่นในโรงงานผลิตมันสำปะหลังอัดเม็ด
รหัส : 02000152
โครงการ : โครงการศึกษาถึงผลกระทบต่อสุขภาพคนงานจากฝุ่นในโรงงานผลิตมันสำปะหลังอัดเม็ด
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : กองอาชีวอนามัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมอนามัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ชินโอสถ หัศบำเรอ

วิกรม เล่งคิศริ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th