ค้นหา

 การศึกษาคุณภาพน้ำดื่มทางด้านบักเตรีในโรงงานอุตสาหกรรม เขตจังหวัดสมุทรปราการ
รหัส : 02000151
โครงการ : การศึกษาคุณภาพน้ำดื่มทางด้านบักเตรีในโรงงานอุตสาหกรรม เขตจังหวัดสมุทรปราการ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : กองอาชีวอนามัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมอนามัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ชินโอสถ หัศบำเรอ

ณัฐ อาจสมิติ

มณฑาทิพย์ โรจนาจิณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th