ค้นหา

 ความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคุมกำเนิดของสตรีที่ทำแท้ง
รหัส : 02000149
โครงการ : ความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคุมกำเนิดของสตรีที่ทำแท้ง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2529
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

มณฑิรา เขียวยิ่ง

วัลภา บินสมประสงค์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th